گارانتی

این محصولات دارای 1 سال گارانتی از نظر خمش و جوشکاری می باشد